Zásady ochrany osobních údajů

Pravidla souborů cookies

Správce sbírá informace získávané automaticky - záznamy systémů (tzv. událostní záznamy), které zejména obsahují veřejné IP adresy uživatelů, kteří navštěvují webové stránky www.thermatec.pl a využívají služby poskytované v rámci této webové stránky. Záznamy systémů jsou Správcem využívány pro statistické účely. Souhrnné shrnutí ve formě statistik neobsahuje žádné znaky, které by umožnily identifikaci uživatelů navštěvujících webovou stránku.

Na základě ustanovení čl. 173-174 zákona ze dne 16. července 2004 o telekomunikaci informuje Správce o používání souborů cookies, které slouží k získávání informací o tom, jak uživatelé používají webovou stránku www.thermatec.pl (webová stránka).

Na webových stránkách jsou používány soubory cookies - textové soubory uložené v koncovém zařízení uživatele a sloužící k používání webových stránek.

Cílem používání souborů cookies webovou stránkou je:

 • vytvářet analýzy, zprávy a statistiky týkající se způsobu používání webové stránky uživateli;
 • přizpůsobovat obsah webové stránky uživatelským preferencím a optimalizovat používání webové stránky;
 • prezentovat reklamy s ohledem na uživatelské preference;
 • udržovat uživatelské sezení webové stránky (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí na každé podstránce webové stránky opět zadávat přihlašovací jméno a heslo.

 

Technologií cookies jsou shromažďovány pouze anonymní statistické údaje o uživatelích. Informace získané díky souborům cookie nejsou přiřazeny konkrétní osobě a neumožňují ji identifikovat.

Během návštěvy webu je na koncové zařízení uživatele odeslán minimálně jeden soubor cookies k jednoznačné identifikaci prohlížeče. Informace odeslané prohlížečem uživatele jsou automaticky zaznamenávány webovým serverem.

Správce může sdílet informace související se soubory cookies s externími subjekty, včetně subjektů zpracovávajících data jménem správce, jako jsou poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby.

Soubory cookies mohou být také umístěny a využívány reklamními partnery a partnery spolupracujícími se správcem webu.

Web může obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah odkazující na služby jiných firem, např. sociální sítě (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikace (např. AppStore, Google Play). Používání těchto aplikací může způsobit přenos informací o uživatelích na určené externí subjekty.

Soubory cookies, uložené informace a získávání přístupu k těmto informacím nezpůsobují žádné změny v nastavení koncového zařízení nebo instalovaném softwaru na tomto zařízení.

Uživatel může kdykoli ve svém prohlížeči změnit nastavení nebo zakázat podporu souborů cookies, ale to může způsobit nesprávné fungování webové stránky.

Pokud uživatel neprovede změny výchozího nastavení webového prohlížeče týkajícího se souborů cookies, tyto soubory budou uloženy na koncovém zařízení a budou použity v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem webového prohlížeče.

Informace o správě souborů cookies v jednotlivých prohlížečích - včetně instrukcí, jak blokovat přijímání souborů cookies - lze najít na stránkách věnovaných jednotlivým prohlížečům:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...explorer-delete-manage-cookies
 4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.co...-data-and-privacy-microsoft-privacy
 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

Pokud uživatelé po seznámení se s informacemi dostupnými na webové stránce nechtějí, aby soubory cookie zůstaly v internetovém prohlížeči zařízení, měli je po ukončení návštěvy webové stránky odstranit ze svého prohlížeče.

Informace - GDPR

Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Vážení,
ve společnosti Home Star sp. z o.o., vědomi si významu zpracovávaných osobních údajů, přikládáme nejvyšší důležitost k zajistění odpovídající úrovně bezpečnosti. Osobní údaje jsou klíčovými informačními zdroji společnosti a jako takové zajistíme jejich odpovídající ochranu. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s dodržováním zásad zpracování:

 • zákonnosti, spravedlivosti a transparentnosti;
 • omezení účelu;
 • minimalizace dat;
 • správnosti;
 • omezení uchovávání;
 • integrity a důvěrnosti.

 

Plníce povinnosti správce údajů stanovené v čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, poskytujeme informace osobám, jejichž údaje zpracováváme ve své společnosti.

Informace pro zákazníky

Popis kategorií osob, na které se informace vztahuje: osoby kupující od společnosti Home Star sp. z o.o. produkty nebo služby

Pokud je kupujícím zboží nebo služeb fyzická osoba, společnost Home Star sp. z o.o. informuje - v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, dále jen „GDPR“ - že:

 • správcem vašich osobních údajů je společnost Home Star sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (PSČ 40-129), ulice Misjonarzy Oblatów MN 20A, Polsko;
 • vaše osobní údaje budou zpracovány v souvislosti se sjednáním a plněním smlouvy, přičemž právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, na niž se údaje vztahují, nebo k podniknutí kroků na žádost této osoby před uzavřením smlouvy, přičemž účelem zpracování je sjednání a plnění smlouvy, jejímž předmětem je nákup a prodej výrobků a / nebo služeb, nebo poskytnutí informací - na vaše žádost - před uzavřením smlouvy, stejně jako reklamační servis a doručování korespondence;
 • zpracování Vašich osobních údajů se provádí také na základě právního důvodu podle článku 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - zpracování je nezbytné k plnění právní povinnosti, která spočívá v uchování dokumentace po dobu stanovenou v předpisech a účelem zpracování je uchování dokumentace po dobu stanovenou v předpisech;
 • zpracování Vašich osobních údajů se provádí také na základě právního důvodu podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely, které jsou v souladu s právně oprávněnými zájmy realizovanými správcem, a to jsou obrana a vymáhání práv;
 • vaše osobní údaje budou zpřístupněny následujícím kategoriím příjemců: oprávněným a školeným osobám zpracovávajícím údaje, subjektům zpracovávajícím na základě písemných smluv, poštovním provozovatelům pro doručování korespondence;
 • údaje budou uchovávány i po ukončení smlouvy a doba uchovávání údajů bude o jeden rok delší než doba stanovená předpisy pro povinné uchovávání účetní dokumentace;
 • máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k uzavření smlouvy, a důsledkem nedodání údajů bude nemožnost uzavření smlouvy.

 

Kromě toho máte podle článku 21 odst. 1 GDPR právo kdykoli podat námitku - z důvodů souvisejících se vaší zvláštní situací - proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Informace pro osoby, které se hlásí v procesu náboru pracovníků

Popis kategorií osob, na které se informace vztahují: osoby, které se hlásí v procesu náboru pracovníků

Home Star sp. z o.o. informuje - v souladu s čl. 13 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR” - že:

 • správcem Vašich osobních údajů je Home Star sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (PSČ 40-129), ulice Misjonarzy Oblatów MN 20A, Polsko;
 • právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst.1 a) GDPR - osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • účelem zpracování je provádění aktuálních a budoucích náborů pracovníků správcem, stejně jako zasílání korespondence;
 • Vaše údaje budou zveřejněny následujícím kategoriím příjemců: oprávněným a proškoleným osobám zpracovávajícím údaje, subjektům zpracovávajícím údaje na základě písemných smluv, provozovatelům poštovních služeb;
 • údaje budou uchovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu;
 • máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas, požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se Vás, jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování, právo podat stížnost k Prezidentu Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a nezbytné pro účast v náboru, důsledkem neposkytnutí údajů bude nedostatek možností účasti v náboru.

 

Vážení,
prosíme o zařazení následujícího prohlášení do podané žádosti (podání) o práci:
- Souhlasím se zpracováním mé osobních údajů uvedených v podané žádosti (podání) o práci a životopise (CV) společností Home Star sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (PSČ 40-129), ulice Misjonarzy Oblatów MN 20A, Polsko pro účely provádění aktuálních a budoucích náborů pracovníků.
- Vím, že - v souladu s čl. 13 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR”:

 • správcem mých osobních údajů je Home Star sp. z o.o. se sídlem v v Katovicích (PSČ 40-129), ulice Misjonarzy Oblatów MN 20A, Polsko;
 • právní základ pro zpracování mých osobních údajů je čl. 6 odst.1 a) GDPR - osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • účelem zpracování je provádění aktuálních a budoucích náborů pracovníků správcem, stejně jako zasílání korespondence;
 • moje údaje budou zveřejněny následujícím kategoriím příjemců: oprávněným a proškoleným osobám zpracovávajícím údaje, subjektům zpracovávajícím údaje na základě písemných smluv, provozovatelům poštovních služeb;
 • údaje budou uchovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu;
 • mám právo kdykoli odvolat udělený souhlas, požádat správce o přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, jejich opravu, výmaz, omezení jejich z pracování, právo podat stížnost k Prezidentu Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a nezbytné pro účast v náboru, důsledkem neposkytnutí údajů bude nedostatek možností účasti v náboru.

Chybějící prohlášení s uvedeným obsahem způsobí, že materiály zaslané Vámi nebudou zohledněny během náboru.

Informace pro osoby, které udělily souhlas se zpracováním dat pro účely marketingu

Společnost Home Star informuje - v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zvané dále "GDPR":

 • správcem mých osobních údajů je společnost Home Star sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (PSČ 40-129), ulice Misjonarzy Oblatów MN 20A, Polsko;
 • právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 a) GDPR - osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů v jednom nebo více určených účelech;
 • moje osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely;
 • souhlas se zpracováním údajů mohu kdykoli odvolat;
 • moje údaje budou zpřístupněny následujícím kategoriím příjemců: oprávněným a školeným osobám zpracovávajícím údaje (zaměstnancům správce), subjektům zpracovávajícím na základě písemných smluv;
 • údaje budou zpracovávány po dobu ne delší než do odvolání souhlasu;
 • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.